Artikel 1-definities

1.1 Opdrachtnemer; medewerker van "JE HOND IN BALANS" gevestigd in Sneek;

1.2 Opdrachtgever; bezitter van de hond(en); Toekomstige hondeigenaar

1.3 Opdracht; het uitlaten van honden; coaching (toekomstige) baas en hond.

1.4 Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten worden;

Artikel 2 –algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer;

2.2 Op de overeenkomst inclusief algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing;

2.3 Loopse honden kunnen gedurende de periode rond de loopsheid (5 weken) niet mee;

2.4 Windhonden kunnen niet mee met de groepswandelingen en kunnen alleen aangelijnd mee met de individuele wandelingen;

2.5 Zieke honden kunnen niet mee met de uitlaatservice; Eigenaar dient dit tijdig te melden bij "Je hond in balans"

2.6 Bij extreme weersomstandigheden (weeralarm, sneeuwoverlast, onweer, extreme gladheid) wordt er niet gereden en gelopen met de honden; Indien mogelijk wordt er in overleg een passende oplossing gezocht;

2.7 De uitlaatservice heeft te alle tijde het recht om op te zeggen: al betaalde gelden worden dan aan u terug betaald;

2.8 U heeft het recht te alle tijden op te zeggen: al betaalde gelden worden dan niet terugbetaald;

Artikel 3 -rechten en plichten opdrachtnemer

3.1 De hond(en) wordt op afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door de opdrachtnemer;

3.2 Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en);

3.3.Opdrachtnemer is door ondertekening van het uitlaatcontract gemachtigd om de hond(en) uit te laten;

3.4 Opdrachtnemer laat de hond(en) bij de groepswandelingen minimaal 60 minuten uit; Voor de individuele wandeling is dit 30 minuten.

3.5 Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om;

3.6 Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, mits anders afgesproken met opdrachtgever;

3.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. De opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid;

3.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie of ziekte. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever;

3.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te weigeren indien hij/zij van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen;

3.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de hond(en) een gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maken voor uitlaten in groepsverband;

3.11 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft de hond(en) gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen;

Artikel 4 -rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de cocktail-en kennelhoest enting ontvangen en dit kan aantonen in het hondenpaspoort. Hond moet minimaal 10 dagen vooraf zijn ingeënt;

4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld worden tegen vlooien, wormen en teken;

4.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond gechipt is en aangemeld ter registratie;

4.4 Opdrachtgever is WA+ verzekerd waarbij schade door hond(en) is gedekt. Polis (kopie) tijdens intake aanwezig ter inzage;

4.5 Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk, ter beoordeling van de zorgverlener eerst contact met opdrachtgever worden gezocht;

4.6 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn;

4.7 Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn;

Artikel 5 –Aansprakelijkheidsstelling

5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op opdrachtgever verhaald, indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de honden gedeeld;

5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond(en);

5.3 Opdrachtnemer is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij opdrachtnemer aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden;

5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond;

5.5 Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade;

5.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht;

5.7 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van opdrachtgever;

Artikel 6 –Betalingen

6.1 De vergoeding voor de individuele wandelingen geleverd door opdrachtnemer geschiedt op basis van contante betaling vooraf aan de wandelingen; Indien de hond vaker meegaat voor een uitlaatbeurt kan er worden gekozen voor een strippenkaart welke na iedere uitlaatbeurt wordt afgestempeld; Deze strippenkaart kan ook worden betaald middels overschrijving. 

6.2 De vergoeding voor de groepswandelingen geleverd door opdrachtnemer geschiedt op basis van overschrijving van maand of kwartaalbedrag; Naast deze betaling kan er ook gebruik worden gemaakt van een strippenkaart die na iedere uitlaatbeurt wordt afgestempeld. De betaling hiervan geschiedt ook op basis van overschrijving.

6.3 Betaling dient vooraf aan de uitlaatbeurt(en) te geschieden.

6.4 De opdrachtgever dient een plotselinge afzegging uiterlijk 24 uur voor het uitlaten van de hond(en) aan de opdrachtnemer door te geven. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft afgezegd wordt het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening gebracht.
 

6.5 Indien de opdrachtgever de factuur van het nieuwe uitlaatcontract heeft betaald gaat de opdrachtnemer er van uit dat dit nieuwe uitlaatcontract akkoord is bevonden.

 
Downloads
 
Algemene voorwaarden